Historikk

Historikk

Bildetekst

Hva har ofs/ SAFE fått til?

 • Fikk opprettet den første tariff og hovedavtale på norsk sokkel
 • Fikk innført bedriftsdemokrati, bedriftsutvalg på sokkelen
 • Fikk AML gjort gjeldende på sokkelen og for flytende plattformer.
 • Fikk opprettet AMU og VO tjeneste offshore.
 • Fikk innført skifttillegg, alarmtillegg, ulempetillegg og helligdag godtgjørelse.
 • Kompensasjon for bytte av skift og betalt fritid ved utvidet oppholdsperiode.
 • Lønn for repetisjonsøvelser i forsvar og heimevern.
 • Overtidsbetaling for kurs i friperiode.
 • Forsikring for tap av helsesertifikat, for forpleining, boring og operatør ansatte.
 • Redusert pensjonsalder i operatør, boring og forpleiningsselskap.
 • Utvidet og bedret ordningene ved svangerskaps permisjon.
 • Innført rett til deltidsstillinger.
 • Innført rett til velferdspermisjoner.
 • Rett til å benytte 3.dagers egenmelding ved sykdom.
 • Rett til videreutdanning ved endring av arbeidsoppgaver og jobbinnhold, fagopplæring og oppgradering av ufaglærte i henhold til §20.
 • Har klart å skape fokus på Oljearbeidernes helse ved fokus på aldring, belastende arbeid (forpleining), fokus på skift og natt arbeide.
 • Fikk innført smittevern lovgivning på sokkelen i år 2000.
 • Fokus på ferdigprodusert mat har ført til et påbegynt arbeid i mattilsynet om nasjonale retningslinjer.
 • Innføring av arbeidstids ordningen 2- 3 og senere 2 – 4.
 • Kjempet frem gode lønns og arbeidsvilkår og opprettholdelse av dette. Ref: Leif Sande uttalelser på OFS kongressen 2002, Nopef årsmøte i 2002 og Victor Nordmanns innlegg på NR konferanse i april 2005.
 • Har skapt fokus på faren med Icocyanater og giftige oljer som har ført til en forbedret livssituasjonen for flere tusen arbeidsmiljøskadde.
 • Har satt søkelys og etter hvert vunnet frem med faren ved bruk av adferdsbaserte sikkerhetssystem.
 • Har vært pådriver for at Pionerdykkere skal vinne frem med sine saker.
 • Har vært aktive i hjelp og bistand for å danne diverse støttegrupper, Sleipner, sunami, Deep Sea Driller
 • Har skapt fokus på en av de nyeste yrkesgruppene på sokkel «Plattformhoggerne», Resulterte i serieoppslag i Dagblad i mars 2005 og har vært i departementet sammen med våre » Hoggere» vedrørende ansvarsfordeling for skraping av plattformer og helsefarlig arbeid.
 • Har vært den organisasjonen som har sørget for at sikkerhetsmeldingen for petroleumsnæringen kom i stand, med revisjon hvert 4.år