Endringer i arbeidsmiljøloven for virksomheter i konsern

Endringer i arbeidsmiljøloven for virksomheter i konsern

Maren Skåden Foto: Rebecca Bjerga

Fra 1. januar 2024 vil det tre i kraft noen bestemmelser av betydning for tillitsvalgte og arbeidstakere i virksomheter som er en del av et større konsern.

Bakgrunnen for endringene er at det har vært en utvikling i arbeidslivet, der stadig flere virksomheter organiserer seg i konsern eller konsernlignende strukturer. I en del tilfeller har dette medført at arbeidstakers stilling og rettigheter er blitt svekket. 

– For eksempel ser vi innen boring og forpleining at det gjerne er opprettet to forskjellige selskap innenfor henholdsvis NR og Offshore Norge. Dette gjelder blant annet ESS/Sodexo/KCA. Lovendringene skal styrke arbeidstakeres posisjon i forbindelse med omstruktureringer og nedbemanninger der arbeidsgiver er en del av et konsern, forklarer Maren Skåden, advokat i SAFE.

Nærmere om endringene

Informasjons- og drøftingsplikt mellom foretak i samme konsern – arbeidsmiljøloven § 8-4 (ny)

Det stilles for det første krav til at morforetaket skal etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet. Dette skal gjøres i samarbeid med et flertall av arbeidstakerne i konsernet eller en fagforening som representerer et slikt flertall. Det oppstilles en plikt til å drøfte planer om utvidelser, innskrenkninger og omlegginger, som kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i flere virksomheter i konsernet med det samarbeidsorganet som er opprettet, så tidlig som mulig. 

Plikt til å tilby «annet passende arbeid» også i andre virksomheter i konsernet – arbeidsmiljøloven 15-7 

Videre blir det slått fast i et nytt 3. ledd til aml § 15-7 at en oppsigelse ikke vil være saklig dersom det finnes «annet passende arbeid» å tilby arbeidstakeren i andre virksomheter i konsernet. 

– Denne plikten er en utvidelse av den plikten arbeidsgiver har i dag jf. aml. § 15-7 (2) til å tilby «annet passende arbeid» i virksomheten, for virksomheter som er en del av et konsern. Plikten til å tilby arbeid i andre bedrifter i konsernet vil være sekundær i forhold til den plikten arbeidsgiver har i dag til å tilby «annet passende arbeid» i egen virksomhet. Det betyr at plikten bare er aktuell dersom det ikke er mulig å tilby annet passende arbeid i selskapet der arbeidstakeren har hatt sitt ansettelsesforhold, sier advokaten. 

Dersom for eksempel en virksomhet i “ESS Offshore Norge” nedbemanner, medfører lovendringene at arbeidsgiver må vurdere om det finnes «annet passende arbeid» til overtallige også i virksomheten “ESS NR” , før en kan gå til oppsigelse.

– Bestemmelsen åpner vel og merke for at arbeidsgiver kan innsnevre kretsen av foretak som skal være omfattet av plikten til å tilby annet passende arbeid. En slik avgrensning må i så fall baseres på saklige kriterier fastsatt etter nærmere drøftelser med arbeidstakernes representanter. Hva som vil være saklig må vurderes konkret i hver enkelt sak. I forarbeidene viser departementet til at det for eksempel kan være foretak i konsernet med samme type arbeidsoppgaver eller ansatte innen samme arbeidstakerkategori. Det kan også være basert på geografiske forhold eller omfatte enkelte deler av et konsern basert på bransje eller sektor, forklarer Skåden.  

Fortrinnsretten til ny ansettelse ved overtallighet utvides til å gjelde hele konsernet arbeidsmiljøloven § 14-2 (1) 

Etter gjeldende rett har man kun fortrinnsrett til nye stillinger i egen virksomhet. I forbindelse med lovendringene som trer i kraft ved årsskiftet, vil fortrinnsrett til ny stilling jf. aml. § 14-2 (1) utvides til gjelde hele konsernet, på samme måte som plikten til å tilby «annet passende arbeid». 

– Dersom vi igjen bruker eksempelet ovenfor, vil en som har blitt vurdert overtallig og mottatt oppsigelse fra “ESS Offshore Norge” , vil altså som et utgangspunkt ha tolv måneders fortrinnsrett til nye stillinger i “ESS NR” , i tillegg til “ESS Offshore Norge”

Også fortrinnsretten i konsern vil vel og merke være sekundær i forhold til fortrinnsrett i egen virksomhet. 

Det vil fortsatt være slik at om man får tilbud om ny stilling hos tidligere arbeidsgiver, og ikke aksepterer dette, så taper man fortrinnsretten. Det er imidlertid verdt å merke seg at fortrinnsretten hos tidligere arbeidsgiver ikke faller bort, selv om man skulle takke nei til tilbud om ny stilling i en annen virksomhet i konsernet. 

Noen definisjoner og avgrensinger: 

Lurer du på hva som menes med et «konsern»? Les definisjonen i den nye bestemmelsen her aml § 8-4 (4).

Utenlandske konsern vil være omfattet av definisjonen, dersom et eller flere av foretakene i konsernet er plassert i Norge. For norsk datterforetak med utenlandsk morforetak som kan utøve bestemmende innflytelse både over dette foretaket og andre datterforetak i Norge, vil den foreslåtte bestemmelsen få anvendelse for de andre norske datterforetak, men ikke for morforetaket.

– Tilsvarende blir det dersom et norsk morforetak har et eller flere utenlandske datterforetak. Plikten til å tilby annet passende arbeid er begrenset til å gjelde de foretak som er i Norge, sier Skåden.